Annulatievoorwaarden & Algemene Voorwaarden

►Nadat u zich via de site of via mail hebt ingeschreven gelden de volgende schikkingen in geval van annulering. 

Bij inschrijving geldt dat je je engageert voor deelname aan de hele opleidnig.

►Het voorschot wordt nooit terugbetaald en wordt sowieso gefactureerd, ook wanneer men zich na het inschrijven direct terugtrekt uit de opleiding.

►Bij annulatie na 1 augustus  blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien gewenst kan de deelnemer zich zonder extra kosten laten vervangen door een andere persoon. 

► Bij annulering van de opleidingsdeelname : 

voor 1 juni 25% teruggave v inschrijvingsgeld (zonder voorschot)

voor 1 juli  15% teruggave v inschrijvingsgeld (zonder voorschot)

voor 1 aug. 5% teruggave v inschrijvingsgeld (zonder voorschot)

Na 1 augustus wordt er geen teruggave meer gegeven, noch v het eventuele voorschot, noch van de rest v het betaalde cursusgeld

►De opleiding zal slechts effectief doorgaan bij voldoende deelnemers. De annulering van de opleiding kan door de staf eenzijdig genomen worden zonder enige (financiële)verplichting naar de deelnemers toe. Alle betaalde gelden (voorschot + volledige opleidingsgeld) worden integraal terug gestort binnen de maand na de beslissing. De deelnemers worden hier ten laatste een maand voor aanvang v de opleiding over geïnformeerd.

►Indien wegens overheidsbeslissingen of overmachtsituaties de opleiding bij of voor aanvang  of tussendoor dient geannuleerd te worden en niet meer fysiek mag doorgaan,  kan de staf beslissen het aanbod (gedeeltelijk) online te laten doorgaan of opleidingsdagen te verplaatsen naar een latere datum, al dan niet het volgend academiejaar. Deze beslissing geeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

Bij niet betaling van de factuur (v het voorschot of van het cursusgeld) op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn berekend tegen de wettelijke intrestvoet geldend in België vermeerderd met vier punten. Behoudens bewezen overmacht zal bij laattijdige betaling het factuurbedrag bovendien worden vermeerderd met 15%  met een minimum van 99 euro als schadevergoeding voor extra administratie- en recuperatiekosten.

►Bij geschillen  die juridisch verder opgenomen worden gaat de cursist akkoord dat de rechtbank verantwoordelijk voor de zetel van IE-DP (Te Pittem) hiervoor zal aangewezen worden en niet de rechtbank van woonplaats verweerder.